പോസ്റ്റുകള്‍

ജനുവരി, 2020 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Quran Malayalam

114-- سورة الناس

ഇമേജ്
Unit : 114
Since : Makka 
Number of Verses : 06 سورة الناس

113---- سورة الفلق

ഇമേജ്
Unit : 113
Since : Makka 
Number of Verses : 05 سورة الفلق

112--- سورة الإخلاص

Unit : 112
Since : Makka 
Number of Verses : 04 سورة الإخلاص

111-- سورة المسد

ഇമേജ്
Unit : 111 سورة المسد
Since : Makka
Number of Verses : 05

110-- سورة النصر

Unit : 110 Since : Madheena  Number of Verses : 03 سورة النصر

109- سورة الكافرون

Unit : 109 Since : Makka  Number of Verses : 06 سورة الكافرون

108-- سورة الكوثر

Unit : 108 Since : Makka  Number of Verses : 03 سورة الكوثر

107-- سورة الماعون

Unit : 107 Since : Makka  Number of Verses : 07 سورة الماعون

106-- سورة قريش

ഇമേജ്
Unit : 106 Since : Makka  Number of Verses : 04 سورة قريش

105-- سورة الفيل

Unit : 105
Since : Makka 
Number of Verses : 05 سورة الفيل

104- سورة الهمزة

Unit : 104
Since : Makka  
Number of Verses : 09 
سورة الهمزة

103- سورة العصر

Unit : 103
Since : Makka 
Number of Verses : 03 سورة العصر

102- سورة التكاثر

Unit : 102
Since : Makka 
Number of Verses : 08 سورة التكاثر

101-- سورة القارعة

Unit  : 101
Since : Makka
Number of Verses : 11 سورة القارعة

100-- سورة العاديات

Unit : 100
Since : Makka 
Number of Verses : 11 سورة العاديات

99-- سورة الزلزلة

Unit : 99
Since : Madheena 
Number of Verses : 08 سورة الزلزلة

98-- سورة البينة

Unit : 98
Since : Makka
Number of Verses : 09 سورة البينة

97-- سورة القدر

Unit : 97
Since : Makka
Number of Verses : 05 سورة القدر

96-- سورة العلق

Unit : 96
Since : Makka 
Number of Verses : 19 سورة العلق

95-- سورة التين

Unit : 95
Since : Makka 
Number of Verses : 09 سورة التين

94-- سورة الشرح

Unit : 94
Since : Makka 
Number of Verses : 8 سورة الشرح

93-- سورة الضحى

Unit : 93
Since : Makka 
Number of Verses : 11 سورة الضحى

92-- سورة الليل

Unit : 92
Since : Makka 
Number of Verses : 21 سورة الليل

91-- سورة الشمس

Unit : 91
Since : Makka 
Number of Verses : 15 سورة الشمس

90-- سورة البلد

Unit : 90
Since : Makka 
Number of Verses : 20 سورة البلد

89--- سورة الفجر

Unit : 89
Since : Makka 
Number of Verses : 30 سورة الفجر

88--- سورة الغاشية

Unit : 88
Since : Makka 
Number of verses : 26 سورة الغاشية

87-- سورة الأعلى

Unit : 87
Since : Makka 
Number of Verses : 19 سورة الأعلى

86-- سورة الطارق

Unit : 86
Since : Makka 
Number of Verses : 17 سورة الطارق

85-- سورة البروج

Unit : 85
Since : Makka 
Number of Verses : 22 سورة البروج

84-- سورة الإنشقاق

Unit : 84
Since : Makka 
Number of Verses : 25 سورة الإنشقاق

83-- سورة المطففين

Unit : 83
Since : Makka 
Number of Verses : 36 سورة المطففين

82-- سورة الإنفطار

Unit : 82
Since : Makka 
Number of Verses : 19 سورة الإنفطار

81-- سورة التكوير

Unit : 81
Since : Makka 
Number of Verses : 29 سورة التكوير

80-- سورة عبس

Unit : 80
Since : Makka 
Number of Verses : 42 سورة عبس

79-- سورة النازعات

Unit : 79
Since : Makka 
Number of Verses : 46 سورة النازعات

78-- سورة النبإ

Unit : 78
Since : Makka 
Number of Verses : 40 سورة النبإ

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلّ…

77-- سورة المرسلات

Unit : 77
Since : Makka 
Number of Verses : 50 سورة المرسلات

76--Soorattu Ddhuhar -31

Unit : 76
Since : Makka 
Number of Verses : 31 سورة الانسان

75-- سورة القيامة

Unit : 75
Since : Makka 
Number of Verses : 40 سورة القيامة

74-- سورة المدثر

Unit : 74
Since : Makka 
Number of Verses : 58 سورة المدثر

73-- سورة المزمل

Unit : 73
Since : Makka 
Number of Verses : 20 سورة المزمل

72-- سورة الجن

Unit : 72
Since : Makka 
Number of Verses : 28 سورة الجن

71--Sooratthu Nooh --28

Unit : 71
Since : Makka 
Number of Verses : 28 سورة نوح

70--Surathul Maharij --44

Unit : 70
Since : Makka 
Number of Verses : 44 سورة المعارج

69--Surathul Haaqqa---52

Unit : 69
Since : Makka 
Number of Verses : 52 سورة الحاقة


68--Surathul qalam --52

Unit : 68
Since : Makka 
Number of Verses : 52 سورة القلم

67--Surathul Mulkk -30

Unit : 67
Since : Makka 
Number of Verses : 30 سورة الملك

66--Sooratthu Tthahreem --12

Unit : 66
Since : Madheena 
Number of Verses : 12 سورة التحريم

65---Sooratthu tthalaq --12

Unit : 65
Since : Madheena 
Number of Verses : 12 سورة الطلاق

64--Sooratthu tthagabun --18

Unit : 64
Since : Madheena 
Number of Verses : 18 سورة التغابن

63--Surathul Munafiqoon --11

Unit : 63
Since : Madheena 
Number of Verses : 11 سورة المنافقون

62--Surathul Jumua -11

Unit : 62
Since : Madheena 
Number of verses : 11 سورة الجمعة

61--Sooratthu ssaff --14

Unit : 61
Since : Madheena
Number of Verses : 14 سورة الصف

60--Surathul Mumthahara --13

Unit : 60
Since : Madheena 
Number of Verses : 13 سورة الممتحنة

59--Surathul Hashra -24

Unit : 59
Since : Madheena 
Number of Verses : 24 سورة الحشر

58--Surathul Mujadhila -22

Unit : 58
Since : Madheena 
Number of Verses : 22 سورة المجادلة

57--Surathul Hadheedh --29

Unit : 57
Since : Madheena
Number of Verses : 29 سورة الحديد

56--Surathul Vaqhia --96

Unit : 56
Since : Makka 
Number of Verses : 96 سورة الواقعة

55--Surathul Rahman --78

Unit : 55
Since : Makka 
Number of Verses : 78 سورة الرحمن

54--Surathul khamar --55

Unit : 54
Since : Makka 
Number of Verses : 55 سورة القمر


53--Sooratthu Nnajma --62

Unit : 53
Since : Makka 
Number of Verses : 62 سورة النجم

52--Sooratthu Tthoor --49

Unit : 52
Since : Makka 
Number of Verses : 49 سورة الطور

51--Sooratthu Ddhariyaathth =60

Unit : 51
Since : Makka 
Number of Verses : 60
سورة الذاريات

50--Sooratthu kkaf --45

Unit : 50
Since : Makka 
Number of Verses : 45 سورة ق

49---Surathul Hujuraathth --18

Unit : 49
Since : Madheena
Number of Verses : 18 سورة الحجرات

48---Surathul Fathh --29

Unit : 48
Since : Madheena 
Number of Verses : 29 سورة الفتح

47--Suratthu Muhammadh --38

Unit : 47
Since : Makka 
Number of Verses : 38 سورة محمد

46--Surathul Ahqaaf --35

Unit :46
Since : Makka 
Number of Verses : 35  سورة الأحقاف

45--Surathul Jaasiya --37

Unit : 45
Since : Makka
Number of Verses : 37 سورة الجاثية

44--Sooratthu ddhuqaan --59

Unit : 44
Since : Makka
Number of Verses : 59 سورة الدخان

43--Sooratth Suqruf --83

Unit : 43
Since : Makka
Number of Verses : 89 سورة الزخرف

42--Sooratth Shoora --53

Unit : 42
Since : Makka 
Number Verses : 53 سورة الشورى

41--Sooratthu Fussilathth --54

Unit : 41
Since : Makka 
Number of Verses: 54 سورة فصلت

40--Sooraththu Muhmin --85

Unit : 40 Since : Makka  Number of Verses : 85 سورة غافر

39--Sooraththu ssumar --75

Unit : 39 Since : Makka  Number of Verses : 75 سورة الزمر

38--Sooraththu swadhu --88

Unit : 38 Since : Makka  Number of Verses : 88 سورة ص

37--Sooraththu Sswaaffathth --182

Unit : 37 Since : Makka  Number of Verses : 182 سورة الصافات

36--Sooraththu Yaseen --83

Unit : 36 Since : Makka  Number of Verses : 83 سورة يس

35---Sooraththu Faathir --45

Unit : 35
Since : Makka 
Number of Verses : 45 سورة فاطر

34--Sooraththu Sabah --54

Unit : 34
Since : Makka 
Number of Verses : 54 سورة سبإ

33---Surathul Ahsaab --73

ഇമേജ്
Unit : 33
Since : Madheena 
Number of Verses : 73 سورة الأحزاب

32---Sooraththu Ssajadha --30

Unit : 32
Since : Makka 
Number of Verses : 30 سورة السجدة

31--Sooraththu Luqmaan --34

ഇമേജ്
Unit : 31
Since : Makka 
Number of Verses : 34 سورة لقمان

30--Sooraththur Room --60

Unit : 30
Since : Makka 
Number of Verses : 60 سورة الروم

29---Surathul Ankaboothth --69

Unit :29
Since : Makka 
Number of Verses : 69
سورة العنكبوت

28--Surathul qaswaswa --88

Unit : 28
Since  : Makka 
Number of Verses : 88 سورة القصص

27--Suratthu Nnamlu --93

Unit  : 27
Since : Makka 
Number of Verses : 93 سورة النمل


26--Suratthu Shshu Araahu --227

Unit : 26
Since : Makka 
Number of Verses : 227 سورة الشعراء

25-Surathul Furqan --77

Unit : 25
Since : Makka 
Number of Verses : 77 سورة الفرقان

24--Suratthu Nnoor --64

Unit : 24
Since : Madheena 
Number of Verses : 64 سورة النور

23--Surathul Muhminoon --118

Unit : 23
Since : Makka 
Number of Verses : 118 سورة المؤمنون

22--Surathul Hajj --78

Unit : 22
Since : Madheena
Number of Verses : 78 سورة الحج

21--Surathul Ambhiyahu --112

Unit :21 سورة الأنبياء Since : Makka 
Number of Verses : 112

02-Surathul Baqara -120-134

സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 120മുതൽ 134
വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ മലയാള
ഭാഷയിൽ ഉള്ള പരിവർത്തനം

02--Surathul Baqara 106--119

സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 106മുതൽ 119
വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ മലയാള
ഭാഷയിൽ ഉള്ള പരിവർത്തനം

02--Surathul Baqara --94--105

സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 94മുതൽ 105
വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ മലയാള
ഭാഷയിൽ ഉള്ള പരിവർത്തനം

20--Soorathu Twaha --135

Unit : 20 سورة طه
Since : Makka 
Number of Verses : 135

19--Suratthu Mariyam --98

Unit : 19 سورة مريم
Since : Makka
Number of Verses : 98 

18--Surathul Kahf --110

سورة الكهف
Since : Makka 
Number of Verses : 110


17--Surathul israah --111

سورة الإسراء
Since : Makka 
Number of Verses 111

16--Sooratthu Nnahl --128

سورة النحل
Since : Makka 
Number of Verses : 128

2--സൂറത്തുൽ ബഖറ 58-61

സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 58മുതൽ 61വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ മലയാള വിവർത്തനം

2--Surathul Baqara --49--57

സൂറത്തുൽ ബഖറ യിലെ 49മുതൽ 57വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങളുടെ മലയാള വിവർത്തനം..

2--Surathul Baqara 38--48

സൂറത്തുൽ ബഖറ യിലെ 38മുതൽ 48വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങളുടെ മലയാള വിവർത്തനം.

2--Surathul Baqara --30--37

സൂറത്തുൽ ബഖറ യിലെ 30മുതൽ 37 വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങളുടെ മലയാള വിവർത്തനം. 

2--Surathul Baqara --25--29

സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 25മുതൽ 29 വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ മലയാള വിവർത്തനം..

2--Surathul baqara --17--24

സൂറത്തുൽ ബഖറ യിലെ 17 മുതൽ 24വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ മലയാള വിവർത്തനം. 

15--Surathul Hijr --99

سورة الحجر Since : Makka

14--Soorathu Ibraaheem --52

سورة ابراهيم Since : Madheena

13--Sooraththur Rahad --43

سورة الرعد Since : Madheena

12--Suraththu Yoosuf --111

سورة يوسف Since : Makka

11--Surathth hoodh --123

سورة هود Since : Makka

10--Suraththu Yoonus --109

سورة يونس Since : Makka

09--Sooraththu Ththouba --129

سورة التوبة Since : Madheena

08--Surathul Anfaal --75

سورة الأنفال Since : Madheena

07--Surathul Ah raaf ---206

سورة الأعراف Since : Makka

6--Surathul An aam --165

سورة الأنعام Since : Makka

5--Surathul Maheedha --120

سورة المائدة Since : 120

4--Suraththu Nnisahu --176

سورة النساء Since : Madheena

3--Soorathu Aalu Imran --200

Unit : 03
Since : Madheena  سورة آل عمران Number of Verses : 200

02--Surathul Baqara 6--16

( 6 ) സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചവരുടല്ലോ താങ്കൾ അവരെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നതും താക്കീത്  ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും  അവർക്ക്   സമമാണ് .നിശ്ചയം അവർ  വിശ്വസിക്കുകയില്ല ...

( 7 ) അവരുടെ ഹ്യദങ്ങൾക്കും  കാതുകൾക്കും അള്ളാഹു മുദ്രവെച്ചിരിക്കുന്നു ..അവരുടെ കണ്ണുകൾക്കു മീതെ   ഒരു തരം മൂടിയുണ്ട് .
അതിഭയങ്കരമായ  ശിക്ഷയാണവർക്കുള്ളത് .

( 8 ) ഞങ്ങൾ  അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും  വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്    പറയുകയും   (യഥാർത്ഥത്തിൽ ) വിശ്വാസം കൈകൊള്ളാതിരിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്ന ചിലർ മനുഷ്യരിലുണ്ട് ...

(  9 ) അവർ  അല്ലാഹുവിനെയും സത്യ വിശ്വസികളേയും ചതിക്കുന്നതായി  ഭാവിക്കുന്നു ( സത്യത്തിൽ ) തങ്ങളെത്തന്നെയല്ലാതെ  അവർ ചതിക്കുന്നില്ല .അതവർ അറിയുന്നില്ലേയുള്ളു .


( 10 ) അവരുടെ ഹ്യദങ്ങളിൽ രോഗമുണ്ട് .തന്നിമിത്തം അള്ളാഹു  അവർക്കു  രോഗം ഒന്നുകൂടി    വർദ്ധിപ്പിച്ചു  കൊടുത്തു .
വേദനാജനകയാ ശിക്ഷയാണവർക്കുള്ളത് .അവർ  കള്ളം പറഞ്ഞികൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം. 

( 11 )  ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ  കലാപമുണ്ടാക്കരുത് എന്ന്  അവരോട്   പറയപ്പെട്ടാൽ 'ഞങ്ങൾ  നന്മ   ചെയ്യുന്നവർ  മാത്രമാണ് എന്ന്  അവർ
 മറുപടി     പറയും .....


( 12 ) അറിയുക തീർച്ചയായും അവർ നാശകാരികൾ തന്…

2--Surathul Baqara 1--5

മദീനയിൽ അവതരിച്ച ഖുർആൻ സൂറത്ത് ആണ് സൂറത്തുൽ ബഖറ.  ബഖറ എന്നാൽ പശു എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്..

1--സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ --07

സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്രാരംഭം എന്നാണ്.
ഖുർആനിലെ ആദ്യ സൂറത്ത് ആയത്ത്  കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം.
ആദ്യമായി അവതരിച്ച സൂറത്ത് "സൂറത്തുൽ അലഖ് "ആണ്.
വളെരെ മഹത്വം ഏറിയ സൂറത്ത് ആണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ.
"ഫാത്തിഹ ഓതാതെ നിസ്ക്കാരം ഇല്ല....
മക്കയിൽ അവതരിച്ച സൂറത്ത് കൂടി ആണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ.
7 സൂക്തങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ..