പോസ്റ്റുകള്‍

ഡിസംബർ, 2019 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

01--Surathul Fathiha --07

ഇമേജ്
سورة الفاتحة Since : Makka

02--Surathul Baqara--286

سورة البقرة Since : Madheena