പോസ്റ്റുകള്‍

Al Quran

പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരൻമാരെ ഇത് എഴുതി തീർന്നിട്ടില്ല അത് പോലെ  അക്ഷര തെറ്റുകൾ ശരിയാക്കാനുമുണ്ട് അൽപ്പം സമയം കാത്തിരിക്കൂ, അറബി യിൽ ഉള്ളത് അക്ഷരംപ്രതി മലയാളത്തിൽ ആക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ 😔 01-- سورة الفاتحة 02-- سورة البقرة 03- سورة آل عمران 04- سورة النساء 05- سورة المائدة 06-- سورة الأنعام 07-- سورة الأعراف 08-- سورة الأنفال 09-- سورة التوبة 10-- سورة يونس 11-- سورة هود 12--- سورة يوسف 13--- سورة الرعد 14-- سورة ابراهيم 15-- سورة الحجر 16-- سورة النحل 17- سورة الإسراء 18-- سورة الكهف 19-- سورة مريم 20-- سورة طه 21-- سورة الأنبياء 22-- سورة الحج 23-- سورة المؤمنون 24--- سورة النور 25-- سورة الفرقان 26-- سورة الشعراء 27-- سورة النمل 28-- سورة القصص 29-- سورة العنكبوت 30- سورة الروم 31- سورة لقمان 32-- سورة السجدة 33- سورة الأحزاب 34-- سورة سبإ 35- سورة فاطر 36-- سورة يس 37-- سورة الصافات 38-- سورة ص 39-- سورة الزمر 40-- سورة غافر 41- سورة فصلت 42- سورة الشورى 43- سورة الزخرف 44-- سورة الدخان 45-- سورة الجاثية 46- سورة الأحقاف 47-- سورة محمد 48--- سورة الفتح 49- سورة الحجرات 50 سور